Säännöt

Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on Eteläpohjalaiset Kylät ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

 

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §

Eteläpohjalaiset Kylät -yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylä- ja asukastoimikuntien omatoimisuutta ja alueensa elinkelpoisuutta ja toimia kylä- ja asukastoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä sekä kylätoimikuntien, asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä Etelä-Pohjanmaalla.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa maksutonta koulutus- ja tiedotustoimintaa,
  • toimialueensa kylä- ja asukastoimikuntien etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
  • on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi,
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
  • pitää rekisteriä Etelä-Pohjanmaalla toimivista kylä- ja asukastoimikunnista ja yhdistyksistä ja
  • tiedottaa toiminnastaan

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Jäsenistö
3 §
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Etelä-Pohjanmaan rekisteröidyt kylätoimikunnat, asukasyhdistykset ja kotiseutuyhdistykset sekä kylä- ja asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

Kokoukset
4 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

5 §
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.

5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

7 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

7. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

9. Valitaan edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.

10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4 § määräämissä rajoissa.

11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

Hallitus
8 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja varajäsentä, joista puolet on vuosittain erovuoroisia.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenten valinnassa huomioidaan seutukunnallinen edustavuus.

Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään neljän (4) vuoden ajan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten 3-4-jäsenisiä työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuullisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kahdesosa (1/2) sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

Nimenkirjoittajat

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

Talous

10 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

11 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.