Säännöt

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n säännöt 24.10.2023 alkaen.

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Eteläpohjalaiset Kylät ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Eteläpohjalaiset Kylät -yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien ja asukasyhteisöjen omatoimisuutta ja alueensa elinkelpoisuutta ja toimia kylä- ja asukastoimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä. Eteläpohjalaiset kylät ry toimii kyläyhdistysten ja muiden kylä- ja asukastoimintaa toteuttavien yhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä Etelä-Pohjanmaalla. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää kokouksia, kyläpäiviä ja muuta koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • toimialueensa kylätoiminnan etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
  • on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
  • tiedottaa toiminnastaan.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt kyläyhdistykset ja muut kylä- ja asukastoimintaa toteuttavat yhdistykset, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joiden kotipaikka on Etelä-Pohjanmaalla.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Hallitus pitää jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

4. Jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

 

5. Jäsenyyden päättyminen

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi päättää myös muusta todisteellisesta eroamisen ilmoittamistavasta.

 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen laissa mainittujen syiden perusteella.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 4-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 1. ja 2. yleisvarajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla eroamisjärjestyksen määrää arpa. Hallituksen tulee edustaa alueellisesti tasapuolisesti väkilukuun suhteutettuna yhdistyksen toiminta-aluetta.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden (6) vuoden ajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

 

Hallituksen kokouksista on pidettävä lainmukaista päätöspöytäkirjaa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

 

8. Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että viimeksi laskutettu jäsenmaksu on maksettu ennen kokousta. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös tai vuosilaskelma, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista ja matkakorvauksista

7. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavalle kalenterivuodelle

8. valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

10. valitaan edustaja / edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.